Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Teatralnego Kana

Ośrodek Teatralny Kana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Teatralnego Kana.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Kana znajduje się przy ul. Piotra i Pawła 4/5. Wejście do teatru znajduje się na poziomie ulicy. Do teatru prowadzi brukowany oraz złożony z wielkich płyt chodnik oraz ścieżka rowerowa. Sala teatralna znajduje się na 1 piętrze zabytkowej kamienicy. Teatr posiada schodołaz, który udostępnia w przypadku wizyt osób z niepełnosprawnościami. Toalety znajdują się na pierwszym piętrze, są przystosowane do użytku osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się się plan budynku przedstawiający rozmieszczenie pomieszczeń oraz wyjścia ewakuacyjne. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Część administracyjna znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze zabytkowej kamienicy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi obsługa administracyjna odbywa się na parterze budynku.