Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Teatralnego Kana
 

Ośrodek Teatralny Kana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Teatralnego Kana.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10 Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów, brak audio deskrypcji, niektóre dokumenty PDF niedostępne dla programów wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Weronika Bielecka.
 • E-mail: roni@kana.art.pl
 • Telefon: 502513859

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Teatralnego Kana
 • Adres: pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
 • E-mail: darek@kana.art.pl
 • Telefon: 91 433 03 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Teatr Kana znajduje się przy ul. Piotra i Pawła 4/5. Wejście do teatru znajduje się na poziomie ulicy. Do teatru prowadzi brukowany oraz złożony z wielkich płyt chodnik oraz ścieżka rowerowa. Sala teatralna znajduje się na 1 piętrze zabytkowej kamienicy. Teatr posiada schodołaz, który udostępnia w przypadku wizyt osób z niepełnosprawnościami. Toalety znajdują się na pierwszym piętrze, są przystosowane do użytku osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się się plan budynku przedstawiający rozmieszczenie pomieszczeń oraz wyjścia ewakuacyjne.

Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Część administracyjna znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze zabytkowej kamienicy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi obsługa administracyjna odbywa się na parterze budynku