OFF KONTRAPUNKT: "Long Table" - Forum Teatrologów - alternatywny model samomoderującej się dyskusji

Wspólnota była jednym z czołowych haseł teatru offowego, mocno zakorzenionego w ruchu teatrów studenckich i działań kontrkulturowych. Jednak w przestrzeni instytucjonalnej off chciał lub musiał pozostawać poza Wspólnotą, np. nie włączając się w dyskusje o kształt i misję teatru narodowego. Dzisiaj podziały na mainstream/teatr instytucjonalny oraz off bardzo się zamazują. Wielu twórców migruje między tymi przestrzeniami, inni próbują kształtować swoją pracę, posługując się modelami offowymi w obrębie instytucji. Faktem jest, że projektowe zarządzanie kulturą przyczyniło się do przemiany struktur i sposobów działania mainstreamowych i offowych organizacji teatralnych, dla których głównym modelem nie jest już zespół aktorski. Czy zatem w tej zmienionej sytuacji kategoria Wspólnoty nadal opisuje rzeczywistość teatralną? Jeżeli rację ma Joanna Krakowska, która sugeruje, że najbardziej adekwatnym do dzisiejszych czasów nurtem jest auto-teatr, w którym twórcy szukają nowego, bezpośredniego kontaktu z widzem, negocjują swoją pozycję i autonomię artystyczną, zajmują jasne stanowisko w kontekście instytucji i przede wszystkim – rewidują własne sposoby pracy i estetykę, to czy możliwa jest jeszcze w teatrze Wspólnota? Czy wciąż jest to kategoria pożądana? Jednocześnie teatr nieustannie podejmuje tematy społeczne i nierzadko organizuje akcje interwencyjne na rzecz lokalnych społeczności. Gdzie i jakie w tej relacji jest miejsce widzów? Czy w dobie gorącej debaty o zakres wolności wypowiedzi artystycznej czują się oni odpowiedzialni za los twórców?

Long Table (Długi Stół) to alternatywny model samomoderującej się dyskusji pozwalającej w sposób demokratyczny udzielić głosu wszystkim osobom, które chcą go zabrać, bez autorytarnej pozycji moderatora. Model ten, zaczerpnięty z performatywnej działalności słynnego kolektywu amerykańskiego Split Britches, sprawdzający się znakomicie w sytuacji komunikacji z większą widownią, był przez Forum Teatrologów z sukcesem wykorzystywany w sytuacjach festiwalowych i warsztatowych.

Forum Teatrologów to grupa aktywnych badaczy i komentatorów współczesnego teatru, to oddolna, niezależna inicjatywa, zrzeszająca młodych badaczy teatru, tańca i innych sztuk performatywnych. Na Kontrapunkcie Forum Teatrologów reprezentują: Martyna Friedla, Stanisław Godlewski, Małgorzata Jabłońska, Justyna Michalik, Zofia Smolarska.

27.04. godzina: 19:00 - Akademia Sztuki - wstęp wolny